Titulárna slávnosť Farského kostola Baziliky sv. Benedikta v Hronskom Benadiku