Oznamy

Liturgický kalendár

od 21. 11. do 28. 11. 2021

Pondelok

Sv. Cecília, panna a mučenica – spomienka 

Utorok

Sv. Klement I., pápež a mučeník – ľubovoľná spomienka  

Streda

Sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz a spoločníci mučeníci – spomienka  

Štvrtok

Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica  –  ľubovoľná spomienka 

Piatok

-----------------------------------------

Sobota

Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka 

Nedeľa

Prvá adventná nedeľa  

Oznamy

——————–
Dnes je slávnosť Krista Kráľa. Po sv. omši bude stretnutie mladých s otcom biskupom v priestoroch „sýpky“. Pre birmovancov je to zároveň novembrové „birmovanecké stretko“. Účasť birmovancov je nevyhnutná. Popoludní od 14.00 do 15.00 hodiny bude vo farskom kostole – bazilike eucharistická adorácia, ktorá bude ukončená modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.
Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
V piatok o 18.00 hodine bude sv. omšu sláviť otec biskup Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. Po sv. omši pán biskup požehná obnovené priestory opátskeho krídla kláštora.
V sobotu o 9.00 hodine budeme upratovať náš farský kostol – baziliku. Upratovala by ružencová skupina číslo 3. Ak by ste však chceli prísť pomôcť pri upratovaní, radi vás privítame a už vopred ďakujeme.
Budúcu nedeľu je prvá adventná nedeľa. Pri sv. omši požehnáme adventný veniec a vaše sviece a venčeky, ktoré si môžete priniesť na požehnanie. Sv. omša o 11.00 hodine vo farskom kostole – bazilike bude vysielaná v priamom prenose RTVS.
Budúcu nedeľu je zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme už vopred úprimné pán Boh odmeň.
Jubilujúci manželia z Hronského Beňadiku prispeli na potreby farnosti 100,- eur a bohuznáme z Hronského Beňadiku prispeli na potreby farnosti 200,- a 100,- eur.Nech vám to dobrotivý Pán Boh odmení.
„Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zároveň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc. Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu. Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života. Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným. Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život. Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení. Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska.“

Ostatné oznamy

Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Oznam o sviatosti birmovania:

Praktické oznamy​

Sviatosť zmierenia: Možnosť svätej spovede je vždy 30 min. pred sv. omšou. Ak máte záujem o dlhší spovedný rozhovor, zásadne neprichádzajte v prvopiatkovom týždni.

Pomazanie chorých: Zaopatrovanie ťažko chorých a zomierajúcich – kedykoľvek (volajte na čísla uvedené na konci). Vašich chorých doma, ktorí nemôžu prísť do kostola, môžete nahlásiť na fare a každý prvý piatok im rád prinesiem sv. prijímanie.

Krst:  Hláste na fare aspoň dva týždne pred plánovaným termínom. Za krstných rodičov pre svoje deti vyberajte zásadne praktizujúcich katolíkov nad 16 rokov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nižšie v oznamoch.

Sviatosť manželstva: Cirkevný sobáš hláste dopredu čím skôr, najneskôr však tri mesiace pred plánovaným termínom.

Malý tip: Kňaza zastihnete najpravdepodobnejšie vždy pred alebo po svätej omši, alebo po telefonickom dohovore.

Je užitočné vziať za birmovného rodiča toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva, kánon 874, spĺňať tieto podmienky:

Musí ho určiť sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ; musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.Musí zavŕšiť šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku.

Musí byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.

Nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.

Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

Krstným ani birmovným rodičom nemôže byť:

– taký pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti; taký sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom a to iba ako svedok krstu.

– taký pokrstený a pobirmovaný kresťan, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve.

– ten, kto je rozvedený.

– ten, kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ktorou) neuzavrel (neuzavrela) sviatostné manželstvo.

Je užitočné vziať za birmovného rodiča toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Štatistiky

Rok

Krsty

1. sv. prijímanie

Sv. Birmovania

Sobáše

Pohreby

2014

25

6

0

17

18

2015

23

5

0

21

30

2016

24

2

0

15

25

2017

11

8

15

15

21

2018

19

2

0

20

24

2019

23

14

0

21

19

2020

28

4

1

22

16

Kontakt : Vdp. Tomáš Gračka, farský administrátor
Email : hronsky.benadik@nrb.sk

| Telefón : +421 45 689 31 98 | Mobil : +421 948 830 860