Liturgický kalendár

od 22. 5. do 28. 5. 2023

Pondelok

Sv. Bonifác, biskup a mučeník - spomienka

Utorok

Sv. Norbert, biskup  – spomienka 

Streda

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv – vigília   

Štvrtok

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv – slávnosť  

Piatok

Sv. Efrém, diakon a učiteľ Cirkvi - spomienka

Sobota

----------------------------

Nedeľa

Desiata nedeľa v období cez rok 

Oznamy

——————–
Vo štvrtok je prikázaný sviatok – slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše v našej farnosti budú slávené: v Orovnici o 17.00 hodine a v Hronskom Beňadiku vo farskom kostole – bazilike o 18.00 hodine. V Psiaroch o 18.00 hodine sv. omša spojená s eucharistickou procesiou – „oltárikmi“.
Eucharistická procesia v Orovnici a v Hronskom Beňadiku bude v nedeľu po sv. omši.
Prosím, ružencové spoločenstvá a ochotné mladšie ženy, aby pripravili „oltáriky“ na tých miestach, ako minulý rok. Vopred ďakujem.
Bohuznámy na kostol obetoval 100 eur Budúcu sobotu pozývame mládež na opekačku na háji, odchod o 11 hod. spred obchodu Coop Jednota. Bohuznámy na kostol obetoval 100 eur
V Utorok bude mať sv. omšu o. biskup Dávid Tencer so svojimi spolužiakmi.

Ostatné oznamy

Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Oznam o sviatosti birmovania:

Praktické oznamy​

Sviatosť zmierenia: Možnosť svätej spovede je vždy 30 min. pred sv. omšou. Ak máte záujem o dlhší spovedný rozhovor, zásadne neprichádzajte v prvopiatkovom týždni.

Pomazanie chorých: Zaopatrovanie ťažko chorých a zomierajúcich – kedykoľvek (volajte na čísla uvedené na konci). Vašich chorých doma, ktorí nemôžu prísť do kostola, môžete nahlásiť na fare a každý prvý piatok im rád prinesiem sv. prijímanie.

Krst:  Hláste na fare aspoň dva týždne pred plánovaným termínom. Za krstných rodičov pre svoje deti vyberajte zásadne praktizujúcich katolíkov nad 16 rokov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nižšie v oznamoch.

Sviatosť manželstva: Cirkevný sobáš hláste dopredu čím skôr, najneskôr však tri mesiace pred plánovaným termínom.

Malý tip: Kňaza zastihnete najpravdepodobnejšie vždy pred alebo po svätej omši, alebo po telefonickom dohovore.

Je užitočné vziať za birmovného rodiča toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva, kánon 874, spĺňať tieto podmienky:

Musí ho určiť sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ; musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.Musí zavŕšiť šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku.

Musí byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.

Nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.

Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

Krstným ani birmovným rodičom nemôže byť:

– taký pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti; taký sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom a to iba ako svedok krstu.

– taký pokrstený a pobirmovaný kresťan, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve.

– ten, kto je rozvedený.

– ten, kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ktorou) neuzavrel (neuzavrela) sviatostné manželstvo.

Je užitočné vziať za birmovného rodiča toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Štatistiky

Rok

Krsty

1. sv. prijímanie

Sv. Birmovania

Sobáše

Pohreby

2014

25

6

0

17

18

2015

23

5

0

21

30

2016

24

2

0

15

25

2017

11

8

15

15

21

2018

19

2

0

20

24

2019

23

14

0

21

19

2020

28

4

1

22

16

2021

27

11

0

18

26