Oznamy

Liturgický kalendár

od 23. 5. do 29. 5. 2022

Pondelok

V čase sejby – prosebný deň za úrodu  

Utorok

Panna Mária, Pomocnica kresťanov – Psiare – titulárna slávnosť 

Streda

Nanebovstúpenie Pána – vigília 

Štvrtok

Nanebovstúpenie Pána – slávnosť  

Piatok

Sv.  Augustín z Canterbury, biskup – ľubovoľná spomienka 

Sobota

---------------------------------

Nedeľa

Siedma veľkonočná nedeľa – Hronský Beňadik - požehnanie viníc 

Oznamy

——————–
Dnes (22. mája 2022) popoludní o 15.00 hodine v Hronskom Beňadiku vo farskom kostole – bazilike je prvé organizačné stretnutie birmovancov a ich rodičov (stačí prítomnosť jedného rodiča). Tak isto prosím dospelých birmovancov, aby sa stretnutia zúčastnili. Účasť všetkých birmovancov a ich rodiča je potrebná a povinná !!!
Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok , streda) sú prosebné dni. Záväzný je jeden s nich. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.
V utorok je sviatok – titulárna slávnosť kostola Panny Márie, Pomocnice kresťanov v Psiaroch. Slávnostná sv. omša bude slávená vo filiálnom kostole o 17.00 hodine.
V sobotu o 9.00 hodine budeme upratovať náš farský kostol – baziliku. Upratovala by ružencová skupina číslo 5. Ak by ste však chceli prísť pomôcť pri upratovaní, radi vás privítame a už vopred ďakujeme.
Na budúcu nedeľu 29. mája 2022 o 15.00 hodine vás pozývame v spolupráci s občianskym združením Pivnice – Hodruša na slávnostnú sv. omšu v Hronskom Beňadiku pri soche sv. Urbana vo viniciach. Po sv. omši požehnáme „beňadické“ vinice.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na Katolícke masmédia. Za vašu pomoc Katolíckym masmédiám vám už vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.
Od piatku 27. mája 2022 sa pred sv. omšou budeme modliť deviatnik k Duchu Svätému.

Ostatné oznamy

Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Oznam o sviatosti birmovania:

Praktické oznamy​

Sviatosť zmierenia: Možnosť svätej spovede je vždy 30 min. pred sv. omšou. Ak máte záujem o dlhší spovedný rozhovor, zásadne neprichádzajte v prvopiatkovom týždni.

Pomazanie chorých: Zaopatrovanie ťažko chorých a zomierajúcich – kedykoľvek (volajte na čísla uvedené na konci). Vašich chorých doma, ktorí nemôžu prísť do kostola, môžete nahlásiť na fare a každý prvý piatok im rád prinesiem sv. prijímanie.

Krst:  Hláste na fare aspoň dva týždne pred plánovaným termínom. Za krstných rodičov pre svoje deti vyberajte zásadne praktizujúcich katolíkov nad 16 rokov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nižšie v oznamoch.

Sviatosť manželstva: Cirkevný sobáš hláste dopredu čím skôr, najneskôr však tri mesiace pred plánovaným termínom.

Malý tip: Kňaza zastihnete najpravdepodobnejšie vždy pred alebo po svätej omši, alebo po telefonickom dohovore.

Je užitočné vziať za birmovného rodiča toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva, kánon 874, spĺňať tieto podmienky:

Musí ho určiť sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ; musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.Musí zavŕšiť šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku.

Musí byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.

Nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.

Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

Krstným ani birmovným rodičom nemôže byť:

– taký pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti; taký sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom a to iba ako svedok krstu.

– taký pokrstený a pobirmovaný kresťan, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve.

– ten, kto je rozvedený.

– ten, kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ktorou) neuzavrel (neuzavrela) sviatostné manželstvo.

Je užitočné vziať za birmovného rodiča toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Štatistiky

Rok

Krsty

1. sv. prijímanie

Sv. Birmovania

Sobáše

Pohreby

2014

25

6

0

17

18

2015

23

5

0

21

30

2016

24

2

0

15

25

2017

11

8

15

15

21

2018

19

2

0

20

24

2019

23

14

0

21

19

2020

28

4

1

22

16

2021

27

11

0

18

26

Kontakt : Vdp. Tomáš Gračka, farský administrátor
Email : hronsky.benadik@nrb.sk

| Telefón : +421 45 689 31 98 | Mobil : +421 948 830 860